Air Purifier

เครื่องกรองอากาศ มีหลักการทำงาน คือ ใช้พัดลมดูดอากาศภายในห้องแล้วนำอากาศเข้าสู่กรองอากาศ เมื่ออากาศผ่านแผ่นกรอง อากาศจะถูกฟอกให้บริสุทธิ์แล้วถูกนำกลับสู่ห้องเดิมอีกครั้ง

Air purifier

Air Purifier Negative Pressure Fan เครื่องกรองอากาศที่ออกแบบสําหรับใช้ต่อเข้ากับ ท่อระบายอากาศ ส่งอากาศจากภายในอาคารสูงภายนอกอาคาร