High Bay Series

โคมไฟชนิดไฮเบย์ ซึ่งจะแขวนอย่บนเพดาน มีหน้าที่ให้แสงสว่างเป็นวงกว้าง โดยส่วนมาก จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า โรงงานผลิต ศูนย์ประชุม และ ศูยน์จัดแสดงสินค้า

High Bay Series

โคมไฟโรงงาน LED มักถูกติดตั้งบนที่สูง เช่น  โครงสร