Ventilation System

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้คำปรึกษาและให้บริการติดตั้งระบบระบายความร้อนในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ที่ต้องการให้ระบายอากาศเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศมากยิ่งขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อาทิเช่น พัดลมยักษ์ (HVLS Fans) ที่สามารถช่วยระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ ครอบคลุมการระบายอากาศเต็มพื้นที่ ในขณะที่สามารถประหยัดพลังงานกว่าระบบระบายอากาศทั่วไป เครื่องเติมอากาศแบบแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (ERV) ที่ใช้ควบคู่กับระบบปรับอากาศ แต่สามารถเติมอากาศ และสร้างความเย็นได้ในเวลาเดียวกัน รวมถึงยังมีบริการพัฒนาระบบการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ทีสามารถสร้างออกซิเจนให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพราะวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ใต้อาคารมากกว่านอกอาคารเป็นส่วนใหญ่อีกด้วย

HVLS

พัดลมยักษ์ HVLS Bigfan เป็นพัดลมที่มีกำลังลมแรงและความเร็วรอบต่ำ โดยทำงานแบบส่งลมจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เมื่อกระทบพื้นจะมีความเร็วลมเพิ่มขึ้น และ ไหลไปในทิศทางที่ขนานกับพื้น ทำให้คนที่อยู่ด้านล่าง ได้รับกระแสลมแบบรอบด้าน

Energy Recovery Wheel

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศ (Air-to-Air HeatExchanger) หรือที่เรียกกันว่า ERV แต่จะมีลักษณะรูปแบบวงล้อ (Wheel type)

Exhaust & Supply Fans

พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) จากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง โดยพัดลมดูดอากาศ จะช่วยในการระบายอากาศที่มีกลิ่น หรือมีสิ่งปนเปื้อน ออกจากบริเวณที่ต้องการ

Evaporative Air Cooler

เครื่องทำความเย็น หรือ Evaporative Air Cooler ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในอากาศลงได้ โดยใช้หลักการทำงานของ EVAP คือ การทำความเย็นแบบวิธีธรรมชาติเพื่อระบายความร้อน ซึ่งจะ ใช้ลดอุณหภูมิได้ดีทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสถานที่ต้องการแก้ปัญหาความร้อน