Pump & Valve

เป็นผู้จัดจำหน่ายปั๊มและวาล์วงานสาธารณูปโภค ของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และระบบปรับอากาศ ด้วยระบบชุดคอนโทรลที่ประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และยังมีความหลากหลายของชนิดปั๊มน้ำที่มีให้เลือกใช้มากมาย อาทิเช่น ปั๊มน้ำระบบสาธารณูปโภค(Transfer/Booster Pump) ที่ใช้ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม , ปั๊มน้ำสำหรับระบบน้ำเสีย (Submersible Pump) เป็นต้น ส่วนระบบปรับอากาศมีระบบ PICV หรือวาล์วอัจฉริยะ ที่ออกแบบขึ้นมาทดแทนวาล์วสำหรับควบคุมปริมาณ และแรงดัน ของน้ำเย็น จากรูปแบบเดิม สามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างง่ายดายตามต้องการ โดยที่ยังควบคุมแรงดันให้คงที่ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้วยทีมวิศวะกรขายที่มีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่าย Pump เพื่อระบบอัคคีภัย(Fire Pump system) ที่มีคุณภาพระดับโลก รวมถึงให้คำปรึกษาจากทีมงานที่มีความเชียวชาญและประสบการณ์สูง ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น NFPA หรือ UL/FM

Fire pump

Fire pump ปั๊มสำหรับป้องกันการเกิด อัคคีภัย มีทั้งรูปแบบ Engine Fire pump หรือ Electric Fire pump รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Jocky Pump เป็นต้น เป็นปั๊มน้ำที่มีมาตรฐานทั้ง UL/FM หรือ NFPA

Hvac Valve & PICV Valve

Hvac valve & PICV Valve เป็นระบบ วาลว์สำหรับงานระบบปรับอากาศ ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งวาล์วที่ใช้ในระบบปรับอากาศ ทั้ง General Valve , Control Valve , Balancing Valve และ PICV หรือวาล์วปรับสมดุลและควบคุมการไหลของน้ำได้ ด้วยมาตรฐานยุโรป

Sanitary Valve

Sanitary Valve หรือวาล์ว น้ำที่ใช้ในอาคาร ทั้ง Gate valve, Buttery fly valve , Grobe valve และ accessories ของวาล์วต่างๆ รวมถึง PRL , PRV หรือวาล์วปรับลดแรงดันเป้นต้น จากมาตรฐานยุโรป

Water Pump

water pump เป็นปั๊มน้ำสำหรับใช้ในอาคารในระบบสาธารณุปโภคและระบบปรับอากาศ ทั้ง Transfer Pump System, Booster Pump System , หรือ ระบบ Sub Mersible Pump System ด้วยมาตรฐานปั๊มน้ำจากยุโรป