Counter Flow Series

Cooling Tower Counter Flow Seriesหรือ แบบอากาศเคลื่อนที่สวนกับน้ำ จะมีหลักการทำงาน โดยน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านแผงกระจายน้ำละอองน้ำ (Filler) ในแนวดิ่ง และอากาศจะเคลื่อนที่สวนขึ้นกับการเคลื่อนที่ของน้ำ ช่วยในการการระบายความร้อนได้ดี

Counter Flow

Genius Brand, MT series หอผึ่งระบายความร้อนชนิดไหล