Wellness living System

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ESMAC ASIA จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพ ด้วยสินค้าที่สามารถทำให้บ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนที่ร่างกายควรได้รับในทุกๆวัน และยังใช้ได้ในอาคารสำนักงานอีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพในระบบทางเดินหายใจที่ดี ควรให้ความสำคัญกับอากาศที่เราสูดเข้าไป เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน OXYGEN GENERATOR หรือ เครื่อง AIR PURIFIER ที่จะช่วยให้ทุกๆวันของคุณ ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะในปัจจุบันมีมลภาวะที่เป็นอันตราย เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5 หรือแม้กระทั้งเชื้อไวรัส COVID – 19 ดังนั้น การทำให้ที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้มีสุขภาพดีได้

Energy Recovery Ventilation

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ ซึ่งเป็นการทำให้อากาศในห้อง เกิด Ventilation โดยการเอากาศภายนอก หรืออากาศบริสุทธิ์ มาเติม โดยมีการแลกเปลี่ยนเอาอากาศเย็นในห้องเพื่อลดอุณหภูมิข้างนอกลงโดยไม่เสียต้นทุนแต่อย่างใด

Oxygen Generator

เครื่องสร้างออกซิเจน หรือ Oxygen Generator ใช้ในการสร้างออกซิเจนขึ้นภายในอากาศ โดยแก้ปัญหาออกซิเจนไม่เพียงพอ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น

Air Purifier

เครื่องกรองอากาศ มีหลักการทำงาน คือ ใช้พัดลมดูดอากาศภายในห้องแล้วนำอากาศเข้าสู่กรองอากาศ เมื่ออากาศผ่านแผ่นกรอง อากาศจะถูกฟอกให้บริสุทธิ์แล้วถูกนำกลับสู่ห้องเดิมอีกครั้ง

Ceiling Air Purifier

เครื่องฟอกอากาศ ที่ออกแบบมาติดตั้งบริเวณฝ้าเพดาน มีหลักการทำงานโดยดูดเพื่อกรองอากาศ และ กระจายอากาศจากด้านบน ทำให้อากาศกระจายคลุมพื้นที่ห้อง ลดค่าไฟเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งสามารถ กรองฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศได้ถึง 99.97% นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดกลิ่น และลดเชื้อโรคในอากาศภายในห้องได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีการกรองถึง 5 ชั้นด้วยกัน